• غلط ننويسيم! •

اگر می‌خواهيم از چيزی صحبت کنيم، خوب است اول بدانيم که اساساً چی‌ست. در ايران از سه موضوع دفاع يا انتقاد ِ زيادی می‌شود: فمينيسم، سکولاريسم، و دموکراسی. اما اکثر ِ اين مدافعان يا منتقدان اصلاً درک ِ درستی از چيزی که درباره‌اش نظر می‌دهند ندارند.

۱- فمينيسم (عدالت ِ جنسيتی)
اشتباه‌های ِ رايج:
    - فمينيسم يعنی زن‌سالاری.
    - فمينيسم می‌گويد مرد و زن يک‌سان هستند.
    - فمينيسم در تضاد با حقوق ِ مردان است.
واقعيت: فمينيسم می‌گويد زنان و مردان بايد از حقوق ِ يک‌سان برخوردار باشند.

۲- سکولاريسم (عدالت ِ عقيدتی)
اشتباه‌های ِ رايج:
    - سکولاريسم يعنی بی‌دينی.
    - سکولاريسم می‌گويد دين‌داران حق ِ حضور در حکومت را ندارند.
    - سکولاريسم می‌خواهد دين را از عرصه‌ی ِ عمومی حذف کند.
واقعيت: سکولاريسم می‌گويد حکومت بايد نسبت به عقايد ِ مختلف بی‌طرف باشد و دارندگان آن‌ها را از حقوق ِ يک‌سان بهره‌مند کند.

۳- دموکراسی (عدالت ِ سياسی)
اشتباه‌های ِ رايج:
    - دموکراسی يعنی ديکتاتوری ِ اکثريت، يعنی حکومت ِ عوام، يعنی حق با اکثريت است.
    - دموکراسی می‌گويد ملاک برای ِ قضاوت در مورد ِ هر چيزی نظر ِ اکثريت ِ مردم است.
    - دموکراسی می‌گويد نظر ِ يک متخصص با نظر ِ يک آدم ِ عادی برابر است.
واقعيت: دموکراسی می‌گويد همه‌ی ِ شهروندان بايد دارای ِ حق ِ يک‌سان در تعيين ِ حکومت باشند.

  
ایمان، ساعت ِ ٩:٢٢ ‎ب.ظ.، روز ِ جمعه ٢ دی ۱۳۸٤
تگ‌ها: