• خدا در معبد نيست •

اشاره: تانترا يک متن ِ مقدس ِ هندی در مورد ِ سکس است، که آن را مقدس می‌داند. اين کتاب از مؤلفه‌های ِ اساسی ِ آيين ِ هندو و آيين ِ بوداست. اوشو هم از سرشناس‌ترين مبلغان ِ تانتريسم (و ساير ِ آيين‌های ِ شرقی مثل ِ بوديسم، ذن، و تائوئيسم) در دوران ِ معاصر است. 

“Tantra says that before you make love to a woman or to a man, first pray – because it is going to be a divine meeting of energies. God will surround you. Wherever two lovers are, there is God. Wherever two lovers' energies are meeting and mingling, there is life, alive, at its best; God surrounds you. Churches are empty; love-chambers are full of God.”

– Osho, The Beloved

  
ایمان، ساعت ِ ۳:۱٤ ‎ق.ظ.، روز ِ پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
تگ‌ها: