• استامينوفن، ترجيحاً با کودئين •

تفاوت چی‌ست؟
که مثلاً يکی فحشم می‌دهد
يا ديگری تحسينم می‌کند.
حوصله‌ی ِ هيچ‌کدام را ندارم
حوصله‌ی ِ دروغ را ندارم،
از قيافه‌هاتان اُقَم می‌گيرد.
می‌خواهم بخوابم،
يک هفته،
تخت!
چند قرص کافی‌ست؟

  
ایمان، ساعت ِ ۸:۱۱ ‎ق.ظ.، روز ِ شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٤
تگ‌ها: