• دعا •

دعا برايت آورده‌ام
دعاهای ِ شبانه
دعاهای ِ احمقانه.

دعا برای ِ يک لحظه خنده‌ی ِ تو
دعا برای ِ يک بار گفتن ِ اين که تو آزادی
دعا برای ِ يک بار فهميدن ِ اين که تو خوبی
دعا برای ِ يک لحظه خنده‌ی ِ تو...

دعا برايت آورده‌ام
برای ِ تو،
که دوست‌ات دارم.

دعا برای ِ ديدن ِ آن روزنه‌ی ِ نور در اتاق ِ تاريک
دعا برای ِ ريختن ِ اشک ِ بلوغ
دعا برای ِ سر دادن ِ خنده‌ی ِ رهايی
دعا ـــ نه برای ِ دور نيفتادن از راه ـــ
اما برای ِ بازيافتن ِ مسير...

دعا،
برای ِ يک لحظه خنده‌ی ِ تو.

  
ایمان، ساعت ِ ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ.، روز ِ شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
تگ‌ها: