• سياه‌مشق •

نام ِ تو را
بر دفتر ِ سپيدم
سياه‌مشق کردم.
برگه‌ها سياه شد
و تو رفتی.

  
ایمان، ساعت ِ ٧:٢٧ ‎ب.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۳
تگ‌ها: