• دارالمجانين •

اتهام: عشق.
تفهيم ِ اتهام: به ضرب ِ مشت و لگد.
شاکی، قاضی، دادستان، هيأت ِ منصفه: ذيلاً شرح داده شده.

به هر حال

”وقتی به کودکی عقب‌مانده
غذا می‌دهی
گاهی ده بار روی‌ات بالا می‌آورد
هرگز به ذهن‌ات نمی‌رسد
به صورت معوج‌اش سيلی بزنی

گاهی در شهر هم
بدن‌هايی درست با روح‌هايی کج
شايد بيست بار روی‌ات بالا بياورند

فرقی می‌کند؟“

پاگرد، سارا محمدی

  
ایمان، ساعت ِ ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ.، روز ِ پنجشنبه ٤ آبان ۱۳۸٥
تگ‌ها: