• غلط •

شهر ِ ما
    ـــ نازنين! ـــ
شهر ِ خطوط ِ قرمز.

شهر ِ پروازهای ِ ممنوع،
    شعرهای ِ ممنوع،
شهر ِ داستان‌های ِ ممنوع.
عشق‌ها
موسيقی‌ها
رقص‌ها
سايت‌ها
آرزوها
لباس‌ها
    همه ممنوع.

اين‌جا «انسان» ممنوع است.
ما را
    ـــ من و تو را ـــ
خط زدند و
با جوهر ِ قرمز کنارمان نوشتند:
«غلط.»

اين‌جا تهران است،
صدای ِ جمهوری ِ اسلامی ِ ايران.

  
ایمان، ساعت ِ ۱:۱٠ ‎ب.ظ.، روز ِ سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
تگ‌ها: