• Dog Day Afternoon •

وقتی آمد،
یک بسته‌ی ِ کامل ِ آدامس در جیبم بود.
بعد از آن کارهای ِ زیادی کردم:
دنیا را بر سر ِ هر دومان خراب کردم؛
بسته‌ی ِ آدامس را
ـــ که دو تایش را خورده بودیم ـــ
به وسط ِ خیابان پرت کردم؛
آدامس ِ کش‌آمده در دهانم را تف کردم؛
تلفن را روی ِ به‌ترین دوستم قطع کردم؛
پدر و مادرم را آشفته کردم؛
تندیس ِ چوبی ِ مورد ِ علاقه‌ام را خرد کردم؛
و با ناله به تخت‌خواب رفتم.
اما خوابم نبرد.

این بود ماجرای ِ گه‌ترین روز ِ زندگی ِ من.

  
ایمان، ساعت ِ ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ.، روز ِ چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٤
تگ‌ها: