بی‌عنوان

هوا روشن شده و
خروس می‌خواند.
عجب!
چه زود صبح شد،
تازه می‌خواستم بخوابم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
يه دوست

چيكار مي‌كردي شيطون...!!!؟

shaahin

و کسی ندانست شب زنده داران ستايشگران ِ بيداری نبودند ...

amir

کمی بی ربط :‌ ديگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمی برد