از سعدی ِ شیرازی

گفتم ببینمش، مگرم درد ِ اشتیاق
ساکت شود، بدیدم و مشتاق‌تر شدم

/ 2 نظر / 3 بازدید
امیر

آن را که چنین دردی از پای در اندازد باید که فرو شوید دست از همه درمان ها ![چشمک]

...

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی