سيب و زمين!

خب آخه مزخرف می‌گن آدم حرصش می‌گیره. دانش‌جوی ِ سال ِ چهارم ِ مهندسی ِ صنایع می‌گه: «اون‌ها هم از تحریم‌ها ضرر می‌کنن، فرقی نمی‌کنه.» بابا! اصلاً همه‌ی ِ جهان به کنار. اگه Nominal GDP رو برای ِ همین گروه ِ ۱+۵ جمع بزنی، بیش‌تر از ۱۰۰ برابر ِ مال ِ ایران می‌شه! می‌فهمی ۱۰۰ برابر یعنی چی؟ می‌فهمی معنی‌ش چیه وقتی قدرت ِ اقتصادی ِ ۶ تا کشور ۱۰۰ برابر ِ یه کشوره؟ فرقی نمی‌کنه؟ بهش گفتم: «عمو! نیرویی که سیب به زمین وارد می‌کنه با نیرویی که زمین به سیب وارد می‌کنه برابره. حرکت‌شون فرقی نمی‌کنه؟»

پی‌نوشت: آقای ِ رئیس‌جمهور! اگر این سطور را می‌خوانید و معنای‌شان را متوجه نمی‌شوید، می‌توانید به منابع ِ درسی ِ اقتصاد (۲) و فیزیک (۱) مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید