...

دريغا انسان
               که با درد ِ قرون‌اش خو کرده بود؛
                                                         دريغا!

(احمد شاملو)

- ”کتکم می‌زد.“
بغض کرد.
- ”و هنوز دوستش داری؟!“
اشک‌هايش سرازير شد...

/ 4 نظر / 3 بازدید
ارشاد

آخ پدر عاشقی بسوزه شاید هم تمام اینها به خاطر اینه که پدرش قبلا سوخته

دیندار آزاده!

ببين چی کار می‌کرده خوب! ؛)

پانته آ

که با درد ِ قرون‌اش خو کرده است...

amir

به نظرت به خاطر خو گرفتن به درده که اشکهايش جاری ميشه ؟‌ فکر نکنم !