بزرگ‌ترين آرزوی ِ يک ديوانه

احمقانه‌ست... می‌خوام داد بزنم، فرياد، هوار. بعد از اين‌همه مدت، با اين‌همه ادعا، برای ِ به‌ترين دوست‌ام هيچ کاری نمی‌تونم بکنم. مثل ِ هميشه به‌اش حرف‌های ِ صدمن‌يه‌غاز می‌زنم که خير ِ سرم به‌اش اميد بدم. ناراحته، گريه می‌کنه، و من دقيقاً هيچ گهی نمی‌تونم بخورم. مثل ِ هميشه وقتی به‌ام احتياج دارن به هيچ دردی نمی‌خورم.

به خدا خيلی دوست‌ات دارم... خيلی. من رو ببخش که اين‌قدر مزخرف می‌گم. عذر می‌خوام از اين که نمی‌تونی روم حساب کنی. ولی دوست‌ات دارم. دل‌ام می‌خواد هر کاری که ممکنه بکنم تا تو يه لحظه، فقط يه لحظه شاد باشی... عزيز ِ دل‌ام. احساس ِ خوش‌بختی ِ تو بزرگ‌ترين آرزوی ِ منه. اين رو جدی ِ جدی می‌گم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
amir

می بينم که تو هم به ُ ناتوانی اين دست های سيمانیُ پی بردی ...

محمد جواد طواف

نمی دونم جریان چیه، و چه مشکلی هست، ولی اگه فکر می کنی از دستم کاری بر میاد، من هستم، ...