پست های ارسال شده در آدر سال 1384

...

دريغا انسان               که با درد ِ قرون‌اش خو کرده بود؛                                                         دريغا! (احمد شاملو) □ - ”کتکم می‌زد.“بغض کرد.- ”و هنوز دوستش داری؟!“اشک‌هايش سرازير ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید