همه بخوانند، بعضی‌ها دو بار بخوانند

توجه ِ شما را به سه ماده از قانون ِ مجازات ِ اسلامی جلب می‌کنم:

ماده‌ی ِ ٣٠٠: ديه‌ی ِ قتل ِ زن ِ مسلمان خواه عمدى خواه غيرعمدى نصف ديه‌ی ِ مرد ِ مسلمان است.

ماده‌ی ِ ٣٦٨: هرگاه كسى موى ِ سر يا صورت ِ مردى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده‌دار ِ ديه‌ی ِ كامل خواهد بود.

ماده‌ی ِ ٤٣٥: قطع ِ دو بيضه دفعتاً ديه‌ی ِ كامل و قطع ِ بيضه‌ی ِ چپ دو ثلث ِ ديه و قطع ِ بيضه‌ی ِ راست ثلث ِ ديه دارد.
*تبصره: فرقى در حكم ِ مذكور بين ِ جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند ِ آن نيست.

منبع: www.police.ir

Hey people of the world! According to the Islamic law of my country, one sexually-disabled old man's testicle -- not the two, the left one alone -- is worth more than a woman's life. Needless to say, I'm writing this in the 21st century A.D.

/ 1 نظر / 4 بازدید
amir

فقط همين ؟