ببينيم چی می‌شه!

بدم می‌آد از آدم‌هايی که هيچ کاری نمی‌کنند و می‌ايستند نگاه می‌کنند تا ببينند چی می‌شه. حيوانات هم اين‌جور منفعل نيستند! البته واقعيت اينه که از «آدم‌ها» بدم نمی‌آد، از اين «رفتار» بدم می‌آد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

ايرادی به اين جور آدمها وارد نيست چون ایستاده اند به خاطر همان که بايد به خاطرش زنده بمانند !