نابه‌جايی

نه،
اين اصلاً خوب نيست!
بيا جاها عوض:
من مشتاقانه می‌پرسم و
تو با مهربانی پاسخ بده؛
من می‌شوم شاگرد ِ حرف‌گوش‌کن
تو می‌شوی قصه‌گوی ِ جهان‌ديده...

◊ نه چندان بی‌ربط: شاگرد ِ فرانسه‌زبان ِ چهارساله‌ام، پاگرد

/ 0 نظر / 3 بازدید