سياه‌مشق

نام ِ تو را
بر دفتر ِ سپيدم
سياه‌مشق کردم.
برگه‌ها سياه شد
و تو رفتی.

/ 1 نظر / 3 بازدید
amir

I didn’t write your name on the rock Because, it will get lost. I didn’t write your name on the sand because the water will wipe it away. I didn’t write your name on a piece of paper because it will get riped. I didn’t write your name on the leaf because the wind will blow it away. I write your name in my heart So, it will stay forever. تا درس عبرتی باشد برای سايرين که در دفترشان نام طرف را می نويسند!!!